Služby

Služby soukromých detektivů

Služby spojené s hledáním majetku a osob, zjišťováním skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem, získáváním informací týkajících se osobního stavu občanů, fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů, získáváním informací v souvislosti s vymáháním pohledávek, vyhledáváním protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství.

 • Běžné šetření detektiva
 • Monitorování osob/osoby s nasazením více pracovníků a vozidel
 • Zjišťování informací a důkazů pro soudní a správní řízení
 • Kontroly nemocných zaměstnanců
 • Detektivní ochrana - hotelový detektiv, detektiv v obchodě nebo jiné provozovně


Zajišťování fyzické ostrahy majetku a osob

Jedná se o služby spojené s ostrahou a ochranou nemovitého a movitého majetku, ostrahou při přepravě peněz, cenností či jiného majetku, ochranou osob a vymezených zájmů, zajišťováním pořádku v místech konání veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků nebo lidových zábav či jiných akcí podle pokynů objednavatele, vyhodnocováním bezpečnostních rizik a zpracováním plánů ochrany, krizových plánů a zajišťováním pultů centrální ochrany. 


 • Fyzická ostraha objektů a zařízení
 • Fyzická ostraha obchodních domů a provozoven
 • Fyzická ostraha reprezentativních budov
 • Fyzická ostraha nočních podniků
 • Fyzická ostraha kulturních akcí
 • Osobní ochrana a doprovod osob - bodyguard
 • Ozbrojené doprovody
 • Přeprava cenin

PCO - Pult centralizované ochrany

PCO neboli pult centrální ochrany slouží k přímému napojení elektronických monitorovacích systémů a svedení získaných dat elektronickou cestou do jednoho centralizovaného střediska - dohledového centra PCO. Toto spojení mezi střeženým objektem a PCO umožňuje přenos plného rozsahu událostí generovaných monitorovacími systémy nebo formou předávání stavových signálů. Případně využitím kombinace obou možností. Data a informace získané z monitorovacích systémů jsou vždy přenášeny do dohledového centra PCO, kde jsou následně vyhodnocovány, to vše pro Vaši bezpečnost. Naši proškolení operátoři reagují dle smluvené dohody s klientem. V případě nestandardní situace mohou například vyslat zásahovou skupinu, kontaktovat osobu na straně klienta nebo zalarmovat Policii České republiky.


Školení a kurzy

Poskytujeme školení a zkoušky pracovní kvalifikace Strážný (68-008-E) k níž vydáváme certifikáty o odborné způsobilosti. Můžeme vám také poskytnout přípravné zkoušky na zbrojní průkaz, střelby, kurzy přežití, sebeobrany a to jak pro jednotlivce, tak i skupiny.


Obnova dat a mazání dat

Specializujeme se také na obnovu a mazání dat z pevných disků, paměťových karet, přenosných pamětí, mobilních telefonů a jiných elektronických nosičů informací. Dlouholetá praxe s obnovou dat nám umožňuje obnovovat data s téměř 100% úspěšností. Disponujeme profesionální technikou a spolupracujeme s laboratoří zabývající se specializovanou obnovou dat. 


Bezpečnostní audit a poradenství

Je metoda přezkoumání bezpečnostní situace ve firmě, nebo systematický proces objektivního získávání a vyhodnocování důkazů, které se týkají takových činností v podniku, které je třeba zkoumat. Cílem je zjistit rozdíl mezi skutečným a požadovaným stavem bezpečnosti. Závěrem bezpečnostního auditu je poskytnout vedení společnosti výsledek auditu. Pokud se výsledek auditu neztotožňuje s bezpečnostní politikou firmy, je třeba navrhnout takový model, který organizaci zaručí její ochranu, a to ve všech oblastech, které organizace využívá. Dalším možným cílem bezpečnostního auditu je ukázat vedení firmy, že prostředky vložené na ochranu bezpečnosti organizace jsou v dostatečné míře využity.


 • Bezpečnostní audit a poradenství
 • Komplexní vypracování od auditu až přes vypracování bezpečnostního dokumentu, organizačního a režimového projektu.

Kontakujte nás!